Trần Đáo – Chen Dao – 陈到

Trần Đáo – Chen Dao – 陈到

Trần Đáo, tự là Thúc Chí, là một tướng lãnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người quận Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, Dự Châu.

Trần Đáo theo Lưu Bị từ khi ông này còn ở Dự Châu, có tiếng là một viên mãnh tướng, thống lãnh riêng một đội quân thân vệ có tên Bạch Nhị.

Năm 223, Lưu Bị chết, Lưu Thiện lên thay, nhưng không tài cán gì nên mọi chuyện triều chính đều giao cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng ra sức tham mưu viện nội trị và sắp đặt nhân sự mới sau khi hàng loạt tướng lĩnh và quan lại khởi nghiệp đã qua đời, đồng thời củng cố nước Thục sau này. Trong số đó, Trần Đáo được phong làm Vĩnh An đô đốc, Chinh Tây tướng quân, được phong làm Đình hầu, dưới quyền Lý Nghiêm.

Trần Đáo mất khi đang tại chức ở Vĩnh An, không rõ nguyên do. Nhà Thục Hán lấy Tông Dự về thay thế vị trí của ông.

Trong TS Online, nhân vật Trần Đáo được bổ sung trong một số nhiệm vụ của nhà Thục, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào xác minh sự việc đó, ngay cả đến tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung cũng không hề nhắc tới Trần Đáo. Tuy nhiên, khi nhân vật Trần Đáo đã reborn lần 2, kỹ năng lẫn chỉ số của ông khá thú vị trong một số trường hợp.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Đáo

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 89

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Tân Dã Thôn – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cổ thành hội, Bát trận đồ tinh xảo, Hoa Dung gặp Quan Vũ, Như cá gặp nước, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu