Tảo Chi – Zao Qi – 棗祇

Tảo Chi – Zao Qi – 棗祇

Tảo Chi là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo cuối thời kỳ Đông Hán. Ông sinh tại thị xã Trường Cát, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Vòa những năm 189, xã hội loạn lạc, hoạn quan và các quan thanh liêm trong triều đình đối đầu kịch liệt, Đổng Trác từ đó thâu tóm binh lực và khống chế Hán Hiến Đế trong triều đình mà thao túng. Từ đó, ngọn cờ khởi nghĩa dấy lên ở khắp nơi, các chư hầu trong triều đình cũng huy động lực lượng hợp lực chống lại Đổng Trác.

Sử sách nhắc đến Tảo Chi là một bộ tướng quy thuận Tào Tháo khi ông này huy động lực lượng.

Năm 192, Tào Tháo chiếm Thanh Châu, chỉ định Tảo Chi làm Đông quận mục. Tại đây, Tảo Chi thúc đẩy nhân dân phát triển nông nghiệp, xây dựng quân đội, phất triển vũ khí và củng cố sửa chữa thành trì.

Đến năm 192, Lữ Bố dưới sự chỉ điểm của Trần Cung lợi dụng việc Tào Tháo đưa quân đến Từ Châu đã tiến đánh Đông Quận. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tảo Chỉ, quân Lữ Bố bị đẩy lùi.

Năm 196, Tào Tháo đón Hán Hiến Đế về Hứa Xương, Tảo Chỉ được chỉ định làm cận vệ bảo vệ Hán Hiến Đế.

Thời điểm đó, Tào Tháo đã chiếm được Việt Châu, và hội thảo các quan tướng về việc củng cố hậu cần tại đây, Tảo Chi và Hàn Hạo đã đề xuất xây dựng hệ thống đồn điền và được Tào Tháo chấp thuận, nhờ đó ông được thăng làm Đồn Điền trưởng.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau ông mất sớm vì bệnh, Tào Tháo thương tiếc nên phong ông làm Nội Hầu và cho con trai ông kế thừa chức vụ và bổng lộc.

Trong TS Online, Tảo Chi không xuất hiện trong bất kỳ nhiệm vụ nào, và đúng với sử sách chép lại, ông cũng không tham gia vào trận đánh nào của nhà Ngụy. Nhưng, không vì vậy mà thiếu đi sự xuất hiện của ông trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tảo Chỉ (Tảo Chi)

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 44

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ngự Phong Thuật – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Quan Phủ Đông Quận – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có.

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu