Lục Tốn và Văn Chủng sách

Tên Q: Lục Tốn và Văn Chủng sách
ĐKNV: Lv. 162
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Lục Tốn trở thành võ tướng của mình
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Dương Châu Thôn Vĩnh Ninh (18107) đối thoại với Ngô Phạm, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Tiền Đường Lương Đình đối thoại với Lục Tốn, ông ta gia nhập đội ngũ.
– Trở về Thôn Vĩnh Ninh đối thoại với Ngô Phạm thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu