Sĩ Tiếp phục sinh

Tên Q: Sĩ Tiếp phục sinh
ĐKNV: Chuyển sinh level 25
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: song côn LV96 chuyển sinh (công +26, mẫn +3, thuộc tính +2)
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Kiến An Vào phổ hộ đối thoại Đổng Phụng đồng ý giúp đỡ .
– Tới quan phủ Phiên Ngu (Giao Châu) đối thoại Trương Mẫn đồng ý giúp đỡ nhận được thái ất lệnh tiễn.
– Đến chỗ Diêm La Động (tầng 3 theo bên trái đi vào) đối thoại Sĩ Tiếp vào chiến đấu Minh Sai địa 5 người, phong 5 người .
– Thắng lợi vào chiên đấu Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Minh Sai hỏa 4 người, thủy 4 người, tiếp viện :hỏa 3 người, thủy 3 người.
– Thắng lợi nhận được ngưng hồn lộ, trở về Phiên Ngu Thành (Giao Châu).
– Vào quan phủ đối thoại Văn Mân là hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu