Phụng vào Giang Đông

Tên Q: Phụng vào Giang Đông
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Âm Hộ Kinh (trí + 18, công + 3, lv. 80)
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
– Giúp tìm Xuân Thu Phàn Lộ (lv. 15), Phong Tục Thông (lv. 15) mỗi thứ một cuốn đưa cho ông ta.
– Ta đến Giang Đông tại Khách Sạn đối thoại với Lục Tích, đem Xuân Thu Phàn Lộ đưa cho ông ta.
– Ta lại đến Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Nghiêm Tuấn, đưa Phong Tục Thông cho ông ta.
– Ta trở về Trại Tử song đối thoại với Lỗ Túc thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu