Mã Diên – Ma Yan – 马延

Mã Diên – Ma Yan – 马延

Mã Diên là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán phục vụ dưới trướng Viên Thượng. Ông là người Hà Bắc, Ký Châu.

Năm 204, sau cái chết của Viên Thiệu, hai anh em Viên Thượng và Viên Đàm quay sang đánh lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Tào Tháo nhân cơ hội đó tấn công và chiếm Nghiệp Thành.

Thấy vậy, Viên Thượng dẫn quân quay lại hòng chiếm lại Nghiệp Thành, nhưng nhiều binh sĩ của ông đã bỏ mà qua hàng Tào Tháo trong đó có Mã Diên.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Mã Diên xuất hiện thêm trong trận Xích Bích và bị Cam Ninh chém bay đầu ngay từ hiệp đấu đầu tiên.

Trong TS Online, Mã Diên được tái hiện hoàn toàn sát với những gì sử sách ghi lại thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mã Diên

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 68

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Rừng Vi Sơn 1 (ID Map: 11841) – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cứu chủ tắm huyết

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu