Ngưu Phụ – Niu Fu – 牛輔

Ngưu Phụ – Niu Fu – 牛輔

Ngưu Phụ là con rể và là bộ tướng trung thành dưới trướng Đổng Trác. Không rõ nguồn gốc xuất xứ của ông.

Sau khi Đổng Trác bại trận ở Việt Châu, liền cho các thuộc hạ đóng quân ở lại trấn thủ, còn bản thân mang Hán Hiến để bỏ Lạc Dương mà chạy về Trường An.

Ngưu Phụ ban đầu được cắt cứ trấn thủ ở Nghĩa Dương, sau đó được chuyển đến Hoa Âm, tiếp đó lại chuyển tới Bình Châu trấn thủ tại đó.

Nghe tin Đổng Trác bị giết, Ngưu Phụ sai Trương Tế, Lý Thôi và Quách Dĩ vào Bình Châu và chém giết dân thường, là quê hương của Vương Doãn và Lữ Bố, sau đó tiếp tục đến Trung Mâu, Dĩnh Xuyên và Trần Lưu ở Việt Châu mà chém giết dân chúng tại đó.

Năm 192, Ngưu Phụ đánh bại bộ tướng của Lữ Bố là Lý Túc. Rồi bị chính thuộc hạ của mình là Hồ Xích Nhi, vì tham vàng bạc, giết chết. Hồ Xích Nhi sau đó cắt đầu Ngưu Phụ rồi mang tới nộp cho Vương Doãn.

Trong TS Online, hệ thống nhiệm vụ cho nhân vật Ngưu Phụ xuất hiện có phần khác so với sử sách ghi nhận, nhưng có một điểm chung, đều là nhân vật phản diện trong mọi tình huống.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ngưu Phụ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 99

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Quan Phủ Lạc Dương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tim bản đồ Tần Lăng Hoàng, Liên hoàn kế, Giúp Thái Văn Cơ tìm lại cầm cổ, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu