Đổng Việt – Dong Yue – 董越

Đổng Việt – Dong Yue – 董越

Đổng Việt là một bộ tướng dưới trướng đại gian Đổng Trác trong triều đình cuối thời Đông Hán. Ông là người huyện Mân, tỉnh Cam Túc, Lương Châu.

Nhìn chung, về thực lực, Đổng Việt là một người bất tài, vì không hề có ghi chép nào về bất kỳ chiến công nào của ông trong sử sách. Chưa kể đến thói sa đọa khi được kể là một trong những bề tôi trung thành của Đổng Trác.

Trong trận chiến tại miếu tổ với Tôn Kiên, Đổng Trác bại trận thảm hại khi đích thân lãnh đạo chống trả đợt tiến công Kinh Châu của Tôn Kiên. Sau đó, Đổng Trác rút lui về Trường An, và lệnh cho các thuộc hạ trấn thủ tại các cứ điểm, trong đó, Đổng Việt được lệnh trấn thủ tại Hoa Âm. Tôn Kiên sau khi trấn chỉnh đội hình liền dẫn quân đến Lạc Dương tiến đánh.

Về phần Đổng Việt, vì có sự ghen tức giữa ông và Ngưu Phụ, nên Ngưu Phụ đã giết chết ông trước khi quân Tôn Kiên kéo đến.

Trong TS Online, vì cái chết chưa kịp khi chưa kịp lập “chiến công” nào, Đổng Việt cũng không hề được nhắc tới trong bất kỳ trận đánh nào đáng kể. Tuy nhiên, ông xuất hiện trong một số nhiệm vụ để tỏ ra sự trung thành tuyệt đối của ông với Đổng Trác, ngay cả trên phương diện thê thiếp của phường đại gian thần.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đổng Việt

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 105

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Cạm Bẫy – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Lôi Đài Lạc Dương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cưỡng bức tòng quân, Liên hoàn kế

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu