Tống Kiến – Song Jian – 宋建

Tống Kiến – Song Jian – 宋建

Tống Kiến (phải phân biệt với Tống Hiến, một bộ tướng của Lữ Bố, sau này theo phục vụ Tào Tháo) là một tướng lĩnh người Khương ở vùng Lương Châu trong thời kỳ Đông Hán. Ông quê ở huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Lương Châu.

Tống Kiến ban đầu tên là Tống Dương, tham gia vào cuộc nổi dậy ở Lương Châu thành lập chế độ tự trị khi triều đình đang dần thối rữa và bị lũng đoạn bởi Đổng Trác. Trong chiến dịch phản động này, còn có Biện Doãn, Hàn Yêu và Mã Đằng.

Bởi Hàn Yêu và Biện Doãn cùng với Tống Dương sau đó bị truy nã, nên các ông này đổi tên lần lượt thành Hàn Toại, Biện Chương và Tống Kiến. Trong đó, Tống Kiến tự xưng mình là “Hà Thủ Bình Hán Vương” rồi tự mình cai trị phía Bắc Lương Châu trong 30 năm.

Vào tháng 10 năm Kiến An thứ 19, tức năm 214, sau khi Tào Tháo bình định Hà Bắc, đã sai Hạ Hầu Uyên đem quân bành trướng qua phía Tây, tấn công Lương Châu và giết chết Tống Kiến.

Trong TS Online, nhân vật Tống Kiến có chỉ số trạng thái và kỹ năng khá hữu dụng. Ngoài ra, được kể vào “hàng giá trị cao” khi các biến cố về Tống Kiến trong lần bành trướng của Tào Tháo sang đất Lương Châu đều được kể lại chi tiết thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tống Kiến

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lương Châu

Level NPC: 125

Thuộc tính thuần: ATK – DEF

Kỹ năng cơ bản: Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch – Thái Sơn Áp Đỉnh

Xuất hiện: Trại Tống Kiến – Bộ Lạc Khương Nhân – Lương Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tái kế Hạ Hầu Uyên, Tướng quân thần ủy thiên, Nàng mạnh lấy chồng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu