My Phương – Mi Fang – 糜芳

My Phương – Mi Fang – 糜芳

My Phương, tự là Tử Phương, là em của My Trúc, anh của My Phu Nhân, và là quan lại phục vụ dưới trướng Lưu Bị trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Liên Vân, tỉnh Giang Tô, Từ Châu (theo bản đồ TS Online, nơi này thuộc vùng Thanh Châu)

My Phương xuất thân trong một gia đình phú thương giàu có khét tiếng trong vùng, sau vì theo anh phục vụ Lưu Bị theo di nguyện của Đào Khiêm mà bán hết gia sản hỗ trợ Lưu Bị chiêu binh.

My Phương cùng anh là My Trúc đã cùng với Lưu Bị giàu sinh ra tử trong trận Trường Bản, thoát khỏi sự truy đuổi của đại quân do Tào Tháo chỉ huy.

Năm 219, vốn là một người chỉ trọng những nhân tài mà khinh chê kẻ yếu đuối, Quan Vũ đã buông lời nhục mạ My Phương và Sĩ Nhân, khiến cả hai vô cùng căm hận. Tôn Quyền liền sai Ngu Phiên, bạn thân thời thơ ấu của Sĩ Nhân, đến dụ hàng Sĩ Nhân. Sau đó, dùng Sĩ Nhân để dụ hàng My Phương. Cả hai phản Thục hàng Ngô, khiến viện trợ cho Quan Vũ ở Kinh Châu bị mất, và sau đó dẫn đến cái chết của hổ tướng mạnh nhất nhà Thục.

Năm 223, tướng của Ngô là Tấn Công làm đốc ở Hi Khẩu phản Ngô theo Ngụy. Tôn Quyền liền sai Hạ Tề dẫn My Phương đánh úp Kì Xuân, bắt sống được Tấn Công.

Sau đó sử sách không còn ghi chép gì về My Phương.

La Quán Trung vì dùng hình tượng nhân vật Quan Vũ như một tượng đài, hay nói cách khác như một vị thánh. Nên nhằm để trả thù cho cái chết của ông, La Quán Trung đã hư cấu nên việc My Phương và Sĩ Nhân sợ khi Lưu Bị dẫn quân đánh Ngô nên đã cắt đầu chủ tướng Mã Trung rồi quay về Thục đầu hàng, nhưng Lưu Bị không tha mà đem hai ông ra chém. Thực tế, My Phương, Sĩ Nhân, Mã Trung, Phan Chương và Chu Nhiên còn sống thọ hơn cả Lưu Bị.

Trong TS Online, nhân vật My Phương khi chưa được reborn được phân định doanh trại phe Thục, nhưng khi đã reborn lần đầu, doanh trại của ông là phe Ngô. Bên cạnh đó, nhân vật My Phương chỉ xuất hiện theo như chi tiết hư cấu của La Quán Trung về việc cắt đầu Mã Trung về xin hàng phe Thục. Tất cả được tái hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ma Phương

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục > Ngô

Level NPC: 44

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Đương Lớn Giang Linh Thành – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Khiêu đình hỗn chiến, Thục doanh thất bách lý

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu