Mãn Sủng – Man Chong – 滿寵

Mãn Sủng – Man Chong – 滿寵

Mãn Sủng là một mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo trong thời Tam Quốc và tiếp tục phục vụ nhà Ngụy đến thời Tào Duệ. Ông sinh tại huyện Cự Dã, tỉnh Sơn Đông, Dự Châu.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung miêu tả ông là cựu giao của Từ Hoảng (khi ông này vẫn đang phục vụ Dương Phụng). Sau khi phục vụ Tào Tháo, Mãn Sủng được cử đi hỗ trợ Tào Nhân ở Phàn Thành trong trận Tương Dương – Phàn Thành trước sức công phá của Quan Vũ. Tại đây, ông khuyên Tào Nhân không nên rút quân vì lũ lụt chỉ tạm thời và không kéo dài lâu và phân tích quân trận mà Quan Vũ dùng. Điều này tạo điều kiện cho Tào Nhân trấn thủ chờ đợi viện binh thành công.

Năm 228, Mãn Sủng tham gia vào chiến dịch thảo phạt Đông Ngô nhưng thất bại.

Năm 233, Đông Ngô phản công tiến đánh Tào Ngụy ở Hợp Phì, nhưng nhờ một phần mưu kế Mãn Sủng đã khiến Tôn Quyền 4 lần tiến công nhưng đều thất bại.

Những năm sau đó, Mãn Sủng rơi vào vòng xoáy tranh quyền lực với Vương Lãng, địa vị của Mãn Sủng cũng từ đó mà giảm sút.

Trong TS Online, các chi tiết về sự việc thu hàng Từ Hoảng và trận Phàn Thành được tái hiện tương đối đầy đủ thông qua hệ thống nhiệm vụ, tuy nhiên, việc góp công trong trận Hợp Phì lại không được nhắc tới.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mãn Sủng

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 88

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Tuyền Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Nhà Mãn Sủng Hứa Xương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chiêu hàng Từ Hoảng, Ngụy Diên phản chủ, Quan Vũ hàng Hán, Lưu Bị vào Kinh Châu, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu