Lý Tiến – Li Jin – 李進

Lý Tiến – Li Jin – 李進

Lý Tiến là một viên quan người Việt (chưa xác minh rõ vì có nhiều nguồn trái triều) thời Đông Hán, sau khi Tào Tháo khống chế Hán Hiến Đế, ông nghiễm nhiên bị thao túng bởi quyết định của Tào Tháo. Ông là người quận Giao Chỉ, Giao Châu.

Năm 187, thứ sử Giao Chỉ là Chu Phù bị người Di giết chết, Lý Tiến được triều đình tiến cử thay thế. Tuy nhiên, thái thú Giao Chỉ lúc bấy giờ là Sĩ Nhiếp nhân cơ hội tiến cử anh em họ hàng giữ chức vụ để khống chế các quận Nam Hải, Uất Châu, Cửu Nhân mục tiêu giúp hạn chế sự chi phối của triều đình tại đây.

Tuy nhiên, không vì những lẽ trên mà khuất phục được tài năng của Lý Tiến. Ông liên tiếp dâng sớ lên triều đình nhằm trợ cấp và ổn định đời sống nhân dân tại nơi “vùng sâu vùng xa”. Có lần, sớ của ông bị Hữu ti của triều đình không chấp thuận vì cho rằng người phương xa viện cớ ỷ lại, không phấn đấu và lời lẽ không thật thà. Lý Tiến liền cử Lý Cầm và Bốc Long cùng các lính túc vệ đến quỳ trước sảnh điện mà kêu gào khiến Hán Hiến đế động lòng mà ưng thuận.

Sử sách không ghi chép lại những diễn biến sau khi Hán Hiến đế được Tào Tháo rước về Hứa Xương. Nhưng vùng Giao Chỉ được nhấn mạnh rằng nhiều người sau đó được làm quan lớn, như Lý Cầm làm đến chức Tư Lệ hiệu úy. Điều đó thể hiện được tài năng lãnh đạo của Lý Tiến tại Giao Chỉ.

Trong TS Online, vì Lý Tiến không tham gia vào bất cứ sự kiện nào thời Tam Quốc, nên ông cũng không được nhắc tới hay được khắc họa hình tượng nhân vật trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lý Tiến

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 41

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Hỏa Luân

Xuất hiện: Rừng Đông Quận 2 – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu