Lý Phu – Li Fu – 李孚

Lý Phu – Li Fu – 李孚

Lý Phu là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người Việt Châu.

Vào năm Kiến An thứ 9, tức năm 204, Viên Thượng đi Thanh Châu để tranh chấp với em ông là Viên Đàm. Viên Thượng sai Lý Phu quản lý Nghiệp Thành cùng với những người khác như Thôi Diễm, Mã Diên, Trương Dĩ và Phùng Lễ.

Mặc cho Lý Phu ra sức ngăn cản, Viên Thượng vẫn quyết chí tiến đánh Thanh Châu. Trước tình hình đó, Lý Phu nhận thấy việc đầu tiên cần làm là an dân, ông đích thân đến các trại binh, tự xưng là thống đốc mà răn đe binh sĩ giữ vững tinh thần. Nhờ đó ông rất được lòng dân.

Năm 205, Tào Tháo nhận thấy thời cơ, liền dẫn đại quân đánh chiếm Nghiệp Thành. Với số binh sĩ còn lại, Nghiệp Thành sớm rơi vào tay Tào Tháo, Lý Phu bị bắt và được dụ hàng, ông đồng ý phục vụ họ Tào từ đó.

Khi Tào Ngụy chính thức thành lập, Lý Phu được cử làm thống đốc Bình Châu ở tuổi 73.

Trong TS Online, Lý Phu được kể chi tiết nhất trong trận Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành và điều đó cũng được tái hiện trong game thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lý Phù

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 78

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Đá Lăn

Xuất hiện: Trại Lê Dương – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu