Hàng phục Thái Sử Từ

Tên Q: Hàng phục Thái Sử Từ
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Tụ Vũ Kích (công + 12, phòng – 2, lv. 35), Cự Diêm Kích (công + 11, nhanh nhẹn – 1, lv. 35).
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến quan phủ Kiến Nghiệp đối thoại với Tôn Sách, đồng ý đi đến Bắc Cố Sơn hàng phục Thái Sử Từ.
– Đến chân núi Bắc Cố Sơn đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Trần Mộc, Trần Tín.
– Thắng lợi ta đến An Lạc Sơn Động, trong động ta gặp Tổ Lang, Tiêu Kỷ (vị trí có thể tham khảo ban đồ mê cung), đối thoại với Tổ Lang xong vào chiến đấu.
– Thắng lợi ta trở về tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu