Chiêu lãm danh sĩ

Tên Q: Chiêu lãm danh sĩ
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Quĩ Cốc Tử Binh Thư (trí + 9, công + 1, lv. 35).
Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Lỗ Túc
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Trại phan Chương thoại với Lữ Phạm, đồng ý giúp đở.
– Đến Tử Song Trại trong Dinh Quân đối thoại với Lỗ Túc vào chiến đấu với Hoàng Xạ, Trương Hổ , phá đao binh 3 người , thắng lợi được 10 cái xôi.
– Đến Dự Chương Trại trong Dinh Quân đối thoại với Trương Hoành vào chiến đấu với Hàn Hy, Lưu Bàn,phá đao binh 3 người thắng lợi được 10 cái xôi.
– Trở về Kiến Nghiệp Thành trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Trương Chiêu, đem cuốn Qui Hạc Biên (nhà buôn tạp hóa Bình Nguyên) cho ông ta.
– Trở về tìm Lữ Phạm thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu