Hạ Tề – He Qi – 賀齊

Hạ Tề – He Qi – 賀齊

Hạ Tề, tự là Công Miêu, là tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Sơn Âm, quận Cối Kê, Giang Đông.

Hạ Tề thời trẻ đã làm quan, từng dẹp yên quân phiến loạn và bè lũ của chúng ở vùng Sơn Việt chỉ trong một tháng. Tiếng tăm từ đó vang xa.

Ông theo Tôn Sách năm 196, được giữ chức hiếu liêm. Sau lập công dụ hàng được Thương Thăng và Chiêm Cường cùng đại phá quân của Trương Nhã, được phong làm trưởng huyện Vĩnh Ninh.

Hạ Tề liên tục lập công khi dẹp yên các quân phản loạn tại vùng Kiến An, Hán Hưng và Nam Bình.

Năm 205, đánh  huyện Thượng Nghiêu, năm 208 chuyển làm Uy vũ trung lang tướng đi đánh Đan Dương.

Đến năm 215, Tào Tháo tấn công Hợp Phì, quân Ngô bất lợi, Hạ Tề dẫn quân đến giải vây và cứu thoát Tôn Quyền.

Năm 220, Tào Phi cướp ngôi, sai Tào Hưu đi đánh Đông Ngô. Hạ Tề vì đường xa nên đến sau, quân Ngô Lúc đó đã tan tác gần hết vì gió lớn làm lật thuyền. Nhờ vào việc Hạ Tề chưa qua sông, cộng với quân ngũ chỉnh chu nên Tào Hưu nhìn thấy mà lo sợ đành rút quân.

Năm 227, Hạ Tề chết, không rõ chi tiết.

Ông tham gia vào tất cả các chiến dịch bình định vùng Giang Đông của nhà Ngô nhưng không tham gia vào bất kỳ trận đánh nào với các chư hầu khác.

La Quán Trung không hề nhắc tới Hạ Tề trong tác phẩm của mình.

Trong TS Online, tuy không tham chiến vào các trận đánh với các chư hầu khác, nhưng Hạ Tề vẫn xuất hiện trong trận Hợp Phì nhờ công giải vây trong đợt tấn công của Tào Hưu. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hạ Tề

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 81

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Hạ Tề – Hội Mao Thành – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thạch đầu thành, Bình chiến, Đổng Tập và Hà Tề, Sơ chiến Hợp Phì

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu