Đổng Tập – Dong Xi – 董襲

Đổng Tập – Dong Xi – 董襲

Đổng Tập (hay Đổng Trạc), tự là Nguyên Đại, là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người Dư Diêu, huyện Cối Kê, Giang Đông.

Đổng Tập tướng mạo cao lớn, sức mạnh hơn người, gặp được Tôn Sách ở Cao Thiên đình, được Sách nhận theo đi bình định Giang Đông.

Ông tham gia vào hầu hết các chiến dịch mở mang bờ cõi vùng Giang Đông của nhà họ Tôn. Liên tục tập công nên rất được Tôn Sách, sau là Tôn Quyền trọng dụng.

Năm 208, Tôn Quyền đánh Hoàng Tổ, bị bọn Tổ giăng xích rồi bắn nỏ tới tấp, tình thế rất nguy cấp. Đổng Tập nhận lệnh cùng một toán cảm tử quân mặc áo giáp dày xông lên chém xích, nhờ thế quân Tôn Quyền có thể tiến lên mà đánh Hoàng Tổ. Tôn Quyền mở tiệc ăn mừng giết được Hoàng Tổ và đề cao công lao của Đổng Tập.

Năm 213, Tào Tháo đánh Nhu Tu, Đổng Tập nhận lệnh đi giải vây cho Tôn Quyền. Thuyền quân Ngô gặp bất lợi, quân sĩ chạy toán loạn, nhưng Đổng Tập kiên quyết ở lại. Đêm đó, thuyền chìm, Đổng Tập bị chết đuối.

Trong TS Online, là nhân vật duy nhất xuất hiện ngoài MAP lớn mà không hề thông qua bất cứ nhiệm vụ nào. Đổng Tập được đề cao với vai trò trấn thủ bờ cõi. Tuy nhiên, các chiến công của ông không được nhắc tới nhiều trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đổng Trạc

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 84

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Dũng Tuyền – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Thôn Linh La – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Anh hùng tương tích, Đổng Tập và Hà Tề

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu