Bào Tín – Bao Xin – 鲍信

Bào Tín – Bao Xin – 鲍信

Bào Tín là tướng nhà Đông Hán. Ông quê ở quận Thái Sơn, huyện Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, Thanh Châu.

Bào Tín là con cháu 8 đời của Tư Lệ hiệu úy Bào Tuyên trong triều đình nhà Hán.  Từ nhỏ đã nổi tiếng có chí lớn, cần kiệm, có gia giáo.

Đại tướng quân Hà Tiến nghe tiếng tăm của ông bèn triệu vài kinh và giao cho việc bản quận mộ binh. Ông chiêu mộ được nghìn người rồi đang trên đường trở về thì nghe tin hoạn quan đã giết Hà Tiến. Bào Tín vào kinh cùng lúc với Đổng Trác, và nhận ra ngay âm mưu của Trác. Ông liền khuyên Viên Thiệu tiêu diệt Trác ngay, nhưng Thiệu sợ và rút khỏi kinh thành.

Trong chiến dịch chống Đổng của các chư hầu, Bào Tín ủng hộ Tào Tháo và kết thân với y. Vì nhiều lần xin lệnh Viên Thiệu tấn công nhưng mãi mới được chấp thuận, lại có số binh sĩ ít ỏi, liên quân Tào Tháo và Bào Tín thất bại.

Ngay sau đó, các chư hầu tan ra và đánh chiến lẫn nhau, Viên Thiệu ép được Hàn Phức chiếm chức Ký Châu mục. Bào Tín theo Tào Tháo và khuyên nên ở Duyện Châu chờ thời. Đúng lúc gặp quân Khăn Vàng cướp phá trong vùng. Bào Tín khuyên Lưu Đại không nên đối đầu nhưng Lưu Đại không nghe, kết cục thất bại và tử Trận. Bào Tín cùng mọi người suy tôn Tào Tháo làm Duyện Châu mục thay thế Lưu Đại.

Trong kế sách đánh quân Khăn Vàng, Bào Tín cùng Tào Tháo đi khảo sát chiến địa, quân bộ binh chưa tới thì bất ngờ quân Khăn Vàng ùa tới, Bào Tín xả thân phá vòng vây cho Tào Tháo chạy trốn, rồi tử trận ở tuổi 41.

Trong TS Online, chỉ duy nhất nhắc tới diễn biến trận đánh dẫn đến cái chết của Bào Tín, chi tiết này được tái hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bào Tín

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 39

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Rừng Hà Nội – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giải cứu Bào Tín

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu