Thái Mạo – Cai Tao – 蔡瑁

Thái Mạo – Cai Tao – 蔡瑁

Thái Mạo (hay Sái Mạo, game dịch là Thái Mao), tự là Đức Khuê, là tướng cuối thời Đông Hán. Ông là người Tương Dương, Kinh Châu (Bắc).

Thái Mạo phục vụ Lưu Biểu, Kinh Châu mục, nhiều lần được giao chiến với Tôn Kiên và tất cả đều thất bại. Mưu sĩ của Lưu Biểu là Khoái Lương nói Thái Mạo đáng chết vì những thất bại của ông, nhưng Lưu Biểu không chịu, vì Lưu Biểu đã lấy chị gái của Thái Mạo.

Năm 208, Lưu Biểu hấp hối trong tình thế Tào Tháo đang tiến công Kinh Châu. Y cho triệu Lưu Kỳ về, nhưng Thái Mạo cố tình ngăn cản Lưu Kỳ vì sợ cháu mình là Lưu Tông không được kế tục chức Kinh Châu mục.

Sau khi Lưu Biểu chết, Thái Mạo ung dung lập Lưu Tông lên làm Kinh Châu mục và khuyên cháu đầu hàng Tào Tháo, rồi quay sang phục vụ họ Tào. Tào Tháo phong Thái Mạo làm Chính phó đô đốc thủy sư, nhằm chuẩn bị tiến công Giang Đông.

Trong TS Online, Thái Mạo mang tên Thái Mao. Ông được nhắc tới chủ yếu trong các biến cố liên quan tới các trận đánh của quân Lưu Biểu với Tôn Kiên, và cả cái chết của chiến thần này. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thái Mao

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 85

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Lan Dương Thành – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại chiến Tây Sai, Nam nhi Giang Đông, Ngày tàn của chiến thần

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu