Viên Thiệu – Yuan Shao – 袁紹

Viên Thiệu – Yuan Shao – 袁紹

Viên Thiệu, tự là Bản Sơ, là một chư hầu mạnh nhất với quân binh hùng hậu và mạnh nhất cuối thời Đông Hán. Ông quê ở huyện Nhữ Dương, quận Nhữ Nam, Hà Nam, Việt Châu.

Xuất thân trong một gia tộc trứ danh Nhữ Nam Viên Thị, với gia phả 4 đời làm quan triều đình nhà Hán đều giữ chức Tam Công (Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không). Nhưng chỉ do là con vợ thiếp nên bị Viên Thuật coi thường. Viên Thuật đẹp mã, nên được bác là Viên Bàng nhận làm con nuôi. Nhưng Bàng chết sớm, nên Thiệu thừa kế toàn bộ gia sản. Đến năm 188, Thiệu nhận chức Trung quân hiệu úy.

Năm 189, Hán Linh đế chết, Hán Thiếu đế lên thay, Hà hậu trở thành Hà Thái Hậu và bắt đầu đưa người nhà vào trông coi triều đình. Hà Tiến giữ chức Đại Tướng Quân và Viên Thiệu giữ chức Tư Lệ hiệu úy. Ban đầu kể hoạch chỉ bãi chức rồi đuổi về quê, nhưng các hoạn quan nhờ mẹ của Hà Thái Hậu nói giúp nên được giữ lại. Hà Tiến và Viên Thiệu bèn bàn kế giết hết hoạn quan, nhưng sự việc bại lộ nên họ đã ra tay trước mà giết chết Hà Tiến. Viên Thiệu cùng Viên Thuật và Tào Tháo dẫn quân vào kinh thành tàn sát các hoạn quan, kể cả những hoạn quan tốt và người không phải hoạn quan, cả thảy hơn 2000 người.

Sau đó, Viên Thiệu trực tiếp thao túng triều đình. Nhưng chả được bao lâu thì Đổng Trác dùng mưu lừa Viên Thiệu về số binh nắm dữ. Viên Thiệu sợ mà trốn về Ký Châu.

Tại Ký Châu, Hàn Phức lo sợ thế lực của Viên Thiệu nên năm lần bảy lượt hãm hại. Kể cả trong cuộc chiến chống Đổng Trác, họ Hàn luôn tìm cách triệt hạ Thiệu. Tuy nhiên, lý do cuộc chiến chống Đổng thất bại hoàn toàn là vì các chư hầu khi đó đều hằm hè lẫn nhau, đều toan tính phần hơn cho riêng mình dẫn đến quay sang đánh chém lẫn nhau và tan rã.

Năm 191, Viên Thiệu tiện mở mang lãnh thổ, rồi trả thù cũ với Hàn Phức nên liên kết với Công Tôn Toản tấn công Hàn Phức rồi ép Phức giao chức Ký Châu mục cho Thiệu. Kế hoạch thành công hoàn toàn nhưng Thiệu không hề chia đất cho Công Tôn Toản nên Toản mang thù với Thiệu.

Năm 192, chiến tranh giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu chính thức nổ ra, lúc này Lý Thôi đang giữ Hán Hiến đế liền đứng ra giải hòa cho cả hai.

Sau đó, các chư hầu quay sang đánh quân Khăn Vàng để thâu tóm binh lực. Viên Thiệu thắng lớn ở Hắc Sơn.

Tiếp đó, mẫu thuẫn với Công Tôn Toản lại nổ ra, để đến năm 195, Viên Thiệu thắng Toản một trận lớn ở Bão Khâu. Toản rút về Dịch Kinh cố thủ, cuối cùng tự sát tại đó.

Viên Thiệu được sử sách kể là một người nhu nhược, ưa xua nịnh, phán đoán lệch lạc. Chính những điểm đó là nguyên nhân dù có binh lực hùng hậu nhất cả nước, vẫn từng bước một thua Tào Tháo, một kẻ trước đây chỉ là tay sai của mình. Từ trận Bạch Mã, Diên Tân, đến trận thua lịch sử sau cùng là Quan Độ vào năm 200.

Để đến cuối cùng, năm 201, thua trận ở Thương Đình rồi đau buồn mà sinh bệnh qua đời.

Trong TS Online, Viên Thiệu được tái hiện đầy đủ tất cả các biến cố trong cuộc đời ông thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Viên Thiệu

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 95

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Liên Kích – Thuật Thu Nhỏ

Xuất hiện: Đại Dinh Viên Thiệu – Quan Độ Trại – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thập diện mai phục, Kích bại Vinh Dương, Quan độ đại chiến, Tấn công hoàng cung, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu