Viên Thuật – Yuan Shu – 袁术

Viên Thuật – Yuan Shu –

Viên Thuật là quan viên nhà Đông Hán, trong thời loạn, ông tự xưng là Hoàng Đế. Ông là người Thương Thủy, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Vốn sinh ra trong gia đình nhiều đời làm quan nhà Hán, cụ tổ còn từng làm quan thời Xuân Thu, lại là con vợ chánh trong gia tộc, nên đã rèn giũa tính tình Viên Thuật trở thành một kẻ ăn chơi, sa đọa, thiếu chí khí, nhưng bù lại cũng có chút ít tài năng.

Viên Thuật tham gia liên minh chống Đổng nhưng hầu như không hề có động thái gì, tất cả các chiến công đều thuộc về Tôn Kiên, thủ hạ của ông lúc đó.

Thành lập chưa được bao lâu, liên minh chống Đổng tan vỡ. Các chư hầu trở mặt đánh nhau. Riêng Viên Thuật, vì thấy Tôn Kiên lập nhiều chiến công lớn, nên trở mặt ganh tức và dùng các thủ đoạn như cắt lương và phong bộ hạ thế chỗ Tôn Kiên. Đồng thời, vì sự khinh khi đối với người em cùng cha khác mẹ là Viên Thiệu, Viên Thuật đã liên kết với Công Tôn Toản để chống lại em mình.

Thứ sử Kinh Châu là Vương Duệ bị Tôn Kiên giết, Đổng Trác phong Lưu Biểu lên thay, Viên Thuật lo sợ nên sai Kiên đi đánh Lưu Biểu. Lưu Biểu xuất quân thắng được một vài trận thì hăng máu và bị Hoàng Tổ giết chết. Viên Thuật chính thức không còn ai giúp sức. Tuy nhiên, thay vì củng cố lực lượng, ông lại sai quân đi ép vợ Tôn Kiên giao nộp ngọc tỷ truyền quốc. Rồi với sẵn thói ăn chơi sa đọa, ảo tưởng danh lợi nên ông tự xưng mình làm Hoàng Đế trong khi trong tay chỉ có 2 huyện nhỏ chưa bằng một nửa Giang Đông, binh lực chưa bằng một phần các chư hầu khác. Hành động xưng đế khi nhà Hán vẫn còn của Viên Thuật vô tình hướng tất cả các mũi giáo của các chư hầu khác vào ông.

Tào Tháo dẫn quân đi đánh Thọ Xuân, Viên Thuật thua to phải chạy về Hoài Nam. Ngay sau đó, Lữ Bố trở mặt đánh Tào Tháo, Viên Thuật được yên ổn trong một năm. Nhưng thay vì củng cố binh lực, ông lại cho xây thêm cung điện, tuyển chọn phi tần, ăn chơi sa đọa. để đến năm 199, Lữ Bố chết, Tào Tháo quay lại đánh Viên Thuật, cùng đường, ông gửi thư cứu trợ đến Viên Thiệu và được đồng ý.

Tuy nhiên, Tào Tháo chặn mọi đường ra tiến của Viên Thuật và sai Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi chặn đánh Viên Thuật. Sau khi bại trận, Viên Thuật trở về Giang Đình, sinh bệnh mà thổ huyết mà chết, lúc đó ông 45 tuổi.

Trong TS Online, Viên Thuật có vai trò khá mờ nhạt vì hầu như ông không có hành động gì làm nổi bật biến cố Tam Quốc sau này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Viên Thuật

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du hiệp – Viên Thuật

Level NPC: 88

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Quan phủ Thọ Xuân – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tả kích chiến, Đại chiến Vu Đài, Giúp Viên Thuật, Truy kích Khang Đình

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu