Từ Vinh – Xu Rong – 徐荣

Từ Vinh – Xu Rong – 徐荣

Từ Vinh là tướng nhà Đông Hán, một trong những dũng tướng của Đổng Trác. Ông là người quận Huyền Thố, U Châu.

Từ Vinh phục vụ dưới quyền Đổng Trác, lúc này đã thao túng toàn bộ triều đình. Trong cuộc chiến quân phiệt cuối thời Đông Hán, Từ Vinh được lệnh dẫn quân chống lại Tôn Kiên tại Lạc Dương. Ông lập chiến công lớn khi chiến thắng cánh quân của Tôn Kiên do Lý Mân dẫn đầu. Sau đó, dùng cách man rợ là nướng sống Lý Mân và trụng dầu sôi các binh lính dưới quyền.

Tôn Kiên thấy vậy bỏ chạy, vì Từ Vinh không biết mặt Tôn Kiên nên chỉ đuổi theo cái nón có chóp đỏ, Tổ Mậu đổi nón với Tôn Kiên đánh lạc hướng Từ Vinh nên họ Tôn mới thoát chết đợt đó.

Sau đó, các chư hầu bắt đầu dừa nhau việc đánh trận chỉ có Tào Tháo hăng hái nhất, nên bất đắc dĩ Viên Thiệu phải cấp cho Tào Tháo vài ngàn quân đi đánh Đổng Trác. Từ Vinh nghe tin Tào Tháo truy kích Đổng Trác, liền dẫn quân tàn sát hơn nửa, Tào Tháo cũng may mắn thoát chết dịp đó.

Đổng Trác chết, Từ Vinh đầu hàng Vương Doãn. Sau đó, bộ hạ của Đổng Trác kích động quân Lương Châu vào đánh Vương Doãn. Từ Vinh được sai ra chống cự nhưng bị quân Lương Châu giết chết.

Trong TS Online, nhân vật Từ Vinh không được nhắc tới chi tiết trong các chiến công của ông với Tôn Kiên và Tào Tháo, nhưng chỉ đóng vai trò phụ trong việc Tôn Kiên giết Hoa Hùng và Lữ Bố phản lại Đổng Trác. Tuy nhiên, ông vẫn được tái hiện thông qua biến cố Hổ Lao Quan lịch sử khi chặn đứng quân Tôn Kiên tiến đánh Lạc Dương.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Vinh

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 91

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Ném Đá – Thái Sơn Áp Đỉnh

Xuất hiện: Sơn động Hoàng Lăng (Thông độ Hổ Lao Quan) – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Mộc Hùng bị mai phục, Kẻ dã tâm Lữ Bố

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu