Tưởng Tế – Jiang Ji – 蔣濟

Tưởng Tế – Jiang Ji – 蔣濟

Tưởng Tế (không rõ vì sao dịch thành Trương Chế) là một quan viên xuất chúng nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Bình An, nước Sở, Dương Châu (Giang Đông)

Ban đầu, Tưởng Tế làm Kế lại ở quận, biệt giá ở Dương Châu. Năm 208, Tôn Quyền thừa thắng xông lên sau trận Xích Bích mang đại quân tấn công Hợp Phì. Tào Tháo đang thất thế ở Kinh Châu nên chỉ sai ngàn kỵ binh đến Nhữ Nam để giải vây, tuy nhiên trên đường đến, quân cứu trợ cũng trúng dịch bệnh. Tưởng Tế lập mưu sai 3 toán binh đi tung tinh đại quân viện trợ của Tào Tháo đang đến. Tôn Quyền bắt được 2 toán binh và tin rằng Tào Tháo sai binh đến cứu viện thật nên gấp rút lui chạy, nhờ đó mà Hợp Phì được giải vây.

Sau trận Xích Bích, liên minh Tôn Lưu tiếp thừa thắng xông lên, Quan Vũ vây hãm Tương – Phàn. Tào Tháo muốn tiến quân giải vây ngay, nhưng Tế cùng Tư Mã Ý can rằng hãy lợi dụng hiềm khích giữa Thục và Ngô để đánh úp Quan Vũ, Tương – Phàn ắt được giải vây. Tào Tháo nghe theo, Quan Vũ bị Đông Ngô đánh úp và bại trận.

Năm 220, Tào Tháo chết, Tào Phi lên thay. Tào Phi chăm chăm chiến lược đánh Đông Ngô, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại.

Năm 222, được lệnh theo Tào Nhân đánh đông Ngô, Tưởng Tế khuyên không nên đánh vào bờ Tây Nhu Tu, vì giặc đã bày trí bố trận sẵn, nhưng Tào Nhân không nghe theo, kết quả thất bại, Tào Nhân bị giết.

Năm 226, Tào Phi chết, Tào Duệ lên thay, tiếp tục sự nghiệp đánh Đông Ngô của cha.

Tiêu biểu phải kể đến việc Tế can ngăn Tào Hưu đến Hoàn Thành để đánh An Lục, Tào Hưu không nghe theo và suýt bị tận diệt khi chạy về Hoàn Thành. Năm 232, bất chấp can ngăn, Tào Duệ sai Điền Dự và Vương Hùng đi đánh Liêu Đông, kết quả ra về tay trắng, lại tạo thêm kẻ thù.

Năm 239, Tào Duệ chết, Phế đế Tào Phương nối ngôi. Phế Đế bị Tào Sảng chuyên quyền, nghe theo bọn Đinh Mật, Đặng Dương thay đổi pháp luật. Tế can ngăn, nhưng phế đế Tào Phương vẫn thuận theo Tào Sảng, vì thế Tưởng Tế nghiêng về phe Tư Mã Ý.

Ngày 18 tháng 5 năm 249, Tưởng Tế sinh bệnh mà qua đời, được phong làm Cảnh Hầu, con là Tưởng Tú được kế tự.

Từ đó mới thấy, quả đúng Gia Cát Lượng rất biết nhìn người khi nói rằng: “nhà Tào Ngụy có quá nhiều người tài”

Trong TS Online, tuy không làm rõ được những kế sách và cống hiến to lớn của Tưởng Tế cho nhà Tào Ngụy, nhưng ông vẫn được tái hiện đầy đủ trong các nhiệm vụ tái hiện các trận chiến ông đã tham gia.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Chế

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 107

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Phong Hỏa Luân – Hỏa Kiếm

Xuất hiện: Rừng Bắc Địa – Trường An – Quan Trung

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bại trận ở Hợp Phì, Xích Bích Chu Lang, Chọc giận Chu Du lần 1, Từ Thịnh hỏa kế phá Tào Quân, Lấy sức dọa kẻ suy đần, Bạch My giả hàng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu