Trương Ký – Zhang Ji – 张既

Trương Ký – Zhang Ji – 张既

Trương Ký (hay Trương Kí (Đả), theo bản dịch trong game) là quan nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Cao Lăng, quận Phùng Dực thuộc Tư Lệ Bộ, Quan Trung.

Thuở nhỏ, Trương Ký nhà nghèo, nhưng vốn tính ham học hỏi, ông được làm quan cuối thời Đông Hán, sau nhờ tài viết các bản tấu sớ nên được chú ý.

Năm 196, Tào Tháo đón Hán Hiến Đế về Hứa Xương, cho gọi Trương Ký nhưng ông không theo, đến khi phong ông làm Tân Phong Lệnh ông mới nhận chức.

Sau đó, Viên Thượng chống Tào Tháo ở Lê Dương, sai Quách Viện, Cao Cán và Thiền Vu lại sai sứ đến liên kết với các vùng Quang Trung. Bấy giờ, Chung Do sai Trương Ký dụ tướng Tây Lương là Mã Đằng, Trương Ký phân tích lợi hại, Mã Đằng nghe theo, sau đó cùng đánh bọn Cán, Viện, đại phá quân Tịnh Châu (Bình Châu), chém đầu Quách Viện.

Tiếp đó, Tào Tháo sắp đánh Kinh Châu, nhưng ngại Mã Đằng và Hàn Toại chia nhau chiếm Quan Trung, liền sai Trương Ký đi dụ Mã Đằng. Mã Đằng hứa nghe theo nhưng lại do dự, thấy vậy, Trương Ký sai đem 2000 thạch lương phát cho quân như thể sắp điều quân đánh Lương Châu, Mã Đằng vì thế mà bất đắc dĩ phải về Hứa Xương.

Các năm 211 đến năm 215, Tào Tháo liên tiếp chống phá và thâu tóm vùng Lương Châu và Hán Trung. Tất cả đều nhờ công lớn của Trương Ký. Vì vậy, Tào Tháo đặt huyện vùng Tam Phụ về phía Tây là Ung Châu và trao cho Trương Ký quản lý.

Năm 220, Tào Tháo chết, Tào Phi lên thay, giành ngôi nhà Hán lập nhà Ngụy. Ban đầu, Tào Phi trao Lương Châu cho Trâu Kì, nhưng người Hồ nổi dậy chống lại, Tào Phi lo lắng nên cho gọi Trâu Kì về và để Trương Kí lên thay. Trương Kí một lần nữa chứng tỏ tài năng chống phá thành công quân Hồ.

Các tướng lĩnh do Trương Ký đề cử như Bàng Diên, Dương Phụ, Hồ Tôn, Bàng Dục và Trương Cung đều là những tướng tài năng và có danh tiếng sau này.

Đến năm 223, Trương Ký qua đời, ông phục vụ nhà Ngụy 30 năm, được phong làm Túc Hầu, con ông là Trương Tập nối tự.

Trương Ký là người đóng góp lớn cho nhà Ngụy, nhưng không hề được La Quan Trung nhắc đến trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Trong TS Online, Trương Kí vẫn được tái hiện qua chiến công bình Hà Tây. Tất cả được tái hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Kí (Đả)

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 88

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Đại Đô Trường An (ID Map: 14002) – Quan Trung

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Nhất Dạ thành, Trương Ký bình Hà Tây

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu