Tưởng Cán – Jiang Gan – 蔣幹

Tưởng Cán – Jiang Gan – 蔣幹

Tưởng Cán là một mưu sĩ phục vụ triều đình Đông Hán, sau đó phục vụ nhà Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Thọ, Dương Châu (Giang Đông)

Tưởng Cán là người là một người tài năng, sớm làm quan cho triều đình, sau đó theo phục vụ Tào Tháo.

Sau thất bại lớn ở Xích Bích, Tào Tháo biết được xuất thân của Chu Du là người huyện Thư Thành, liền kề với Thọ Xuân, quê của Tưởng Cán, nên đã sai ông này sang dụ hàng Chu Du.

Chu Du nhìn qua đã biết ý đồ đến thăm của Tưởng Cán, nhưng vẫn tiếp đón nồng hậu, còn đưa đi thăm quan doanh trại phe Ngô. Đến ngày thứ 3, Chu Du nêu rõ quan điểm của mình rằng nguyện sống chết phục vụ Tôn Quyền. Tưởng Cán nghe vậy quay về nói với Tào Tháo rằng “Chu Du không phải là người có thể dụ hàng bằng lời” đồng thời hết sức tôn trọng ông này.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, sự kiện Tào Tháo gửi sai Tưởng Cán dụ hàng Chu Du bị đổi thành trước khi diễn ra trận Xích Bích, và bị Chu Du lừa bằng việc đưa tin sai sự thật rằng hai tướng ở Kinh Châu là Trương Doãn và Sái Mạo mới quy hàng Tào Tháo âm mưu tạo phản, khiến Tào Tháo giết hai ông này đồng thời khiến quân Tào không còn tướng thủy quân giỏi.

Trong TS Online, Tưởng Cán không được nhắc tới nhiều, đồng thời cũng không làm rõ sự kiện giữa ông và Chu Du.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tưởng Cang

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 80

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Hỏa Cầu – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Tào Ngụy Trại – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bàng Thống kế liên hoàn, Đấu khẩu

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu