Tang Bá – Zang Ba – 臧霸

Tang Bá – Zang Ba – 臧霸

Tang Bá là một viên tướng trong thời kỳ nhà Hán của lịch sử Trung Quốc. Ông sinh tại huyện Hoa, quận Thái Sơn, nay là huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, Thanh Châu.

Thoạt đầu, Tang Bá theo Đào Khiêm đánh quân Khăn Vàng ở Thanh Châu, rồi tiếp tục tham gia cùng các tướng địa phương khác lập nên quân đội riêng tại đây.

Khi Tào Tháo đánh Lữ Bố, Tang Bá dẫn binh tương trợ Lữ Bố. Đến khi Lữ Bố bị bắt, Tang Bá bỏ trốn rồi sau đó quay lại đầu hàng Tào Tháo.

Từ khi phục vụ dưới trướng Tào Tháo, Tang Bá tham gia vào hai chiến dịch quan trọng của nhà Ngụy thời kỳ đầu. Đó là trận chiến với Viên Thiệu và các con của ông này, Tang Bá nhiều lần dẫn binh hỗ trợ quân Tào ở Thanh Châu, và lập công chiêu dụ gia quyến Viên Đàm về huyện Nghiệp làm con tin.

Tiếp đó, Tang Bá tham gia vào chiến dịch chống quân Đông Ngô, ông lập được nhiều chiến công cho nhà Ngụy, trong đó phải kể đến việc đối đầu với Hàn Đương.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tang Bá được miêu tả là một viên đại tướng của Lã Bố, và có sức mạnh đánh tay đôi với Nhạc Tiến bất phân thắng bại.

Trong TS Online, Tang Bá được miêu tả khá sát với những gì sử sách ghi chép lại, không bị lược bỏ các phần sau khi Lữ Bố bị bắt như trong tiểu thuyết của La Quán Trung.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tang Bá

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 104

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Liên Kích – Thuật Thu Nhỏ

Xuất hiện: Sơn Động Thái Sơn 3 – ID Map: 11503 – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bại trận ở Hợp Phì, Đánh cứng Thái Sơn, Trận chiến Kình Châu, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu