Chung Do – Zhong Yao – 钟繇

Chung Do – Zhong Yao – 钟繇

Chung Do (Chung Diều) là đại thần triều đình cuối thời kỳ Đông Hán, sau làm công thần khai quốc nhà Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông là người Trường Xã, huyện Dĩnh Xuyên, Việt Châu.

Chung Do xuất thân trong một gia đình tinh thông kinh học và thư pháp. Ông từng giữ chức Hiếu liêm, sau thăng lên thành Thượng Thư lang, huyện lệnh, nhưng có bệnh nên bãi chức nghỉ ngơi. Đến thời chiến tranh quân phiệt, ông tham gia giúp Tào Tháo.

Khi Tào Tháo nắm vua Hán Hiến Đế tại đất Duyện Châu, tiếp giáp với nhiều chư hầu khi đó. Chung Do được cử đi đối phó với thế lực phía Tây là Mã Đằng và Hàn Toại.

Tại mặt trận phía Tây, Chung Do khuyên dụ thành công Mã Đằng và Hàn Toại, cùng với đó là Mã Siêu và Bàng Đức tiến quân đến Bình Dương đánh lực lượng nổi dậy của Quách Viện và Cao Cán, giành được thắng lợi.

Ngoài việc chinh chiến, Chung Do còn đốc thúc nhân dân trở về đất cũ làm ăn, khiến đời sống phía Tây ổn định, tạo sự yên tâm cho Tào Tháo thực hiện các cuộc chinh phạt phía Đông, Bắc và Nam.

Năm 216, Tào Tháo ép Hán Hiến Đế phong làm Ngụy Vương, Chung Do được cử làm Tướng quốc nước Ngụy.

Năm 219, vì những lời dèm pha rằng ông có ý định tạo phản, Chung Do bị bãi chức, ông nghỉ hưu đến thời Ngụy Minh Đế Tào Tuấn rồi qua đời, thọ 80 tuổi.

Con nhỏ của ông là Chung Hội (ra đời khi Chung Do 75 tuổi) sau trở thành tướng nhà Ngụy, mang quân đánh diệt nhà Thục, bắt đầu quá trình phá thế chia ba thiên hạ.

Trong TS Online, Chung Do được miêu tả đôi nét về đời sống, cũng như việc điều phối mặt trận phía Tây. Tất cả được tái hiện qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Chung Diều

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 76

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Cầu – Vũ Điệu Nóng Bỏng – Phong Hỏa Luân

Xuất hiện: Đại Đô Hứa Xương 2 – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Mã Siêu khởi binh, Chung Thái Phụ

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu