Kỷ Linh – Ji Ling – 紀靈

Kỷ Linh – Ji Ling – 紀靈

Kỷ Linh là một tướng lĩnh trong quân đội chư hầu Viên Thuật cuối thời kỳ Đông Hán, đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông được cho là người cùng quê với Quan Vũ là Sơn Đông, Bình Châu.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Kỷ Linh được miêu tả là một vị tướng cầm cây đinh ba nặng tới 50 cân.

Ông được nhắc tới trong biến cố Viên Thuật sai ông dẫn 3 vạn quân đi đánh Lưu Bị ở Tiểu Bái. Sau đó, Lữ Bố ngặn lại và giảng hòa hai bên. Sau Lưu Bị bất mãn vì bị Lữ Bố và Viên Thiệu chèn ép nên theo hàng Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân giết Lữ Bố, Lưu Bị nhân cơ hội đề xuất giết luôn Viên Thuật trả thù riêng. Viên Thuật sai Kỷ Linh dẫn 5 vạn quân nghênh chiến thì bị Trương Phi dùng xà mâu đâm chết.

Trong TS Online, vì là một chư hầu lớn cuối thời Đông Hán, nên các biến cố cuộc đời Viên Thuật được nhắc tới khá nhiều. Mà Kỷ Linh và viên tướng chủ chốt của quân đội Viên Thuật, nên ông xuất hiện trong hầu hết các trận đánh của chư hầu này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Kỷ Linh

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thuật

Level NPC: 105

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Dũng Tuyền – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Thành Thọ Xuân – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giúp Viên Thuật, Đại chiến Vu Đài, Tả kích chiến

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu