Từ Thịnh – Xu Sheng – 徐盛

Từ Thịnh – Xu Sheng – 徐盛

Từ Thịnh, tự là Văn Hướng, là một tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở vùng Lang Da, sau xa quê đến đất Ngô, Dương Châu (Giang Đông).

Từ Thịnh tham gia vào hầu như tất cả các cuộc chiến của nhà Đông Ngô. Tuy nhiên, chiến công không thực sự hiển hách nên thường chỉ làm phó tướng hoặc chỉ huy những quân đội nhỏ lẻ.

Trong cuộc chiến chống Hoàng Tổ của nhà Ngô, Hoàng Tổ sai con là Hoàng Xạ dẫn quân tấn công Từ Thịnh, bị Từ Thịnh đánh bại, nhờ đó được phong làm Hiệu Úy, sau đó thảo phạt quân Khăn Vàng ở Nam A nên được phong làm Trung Lang tướng.

Khi Tào Tháo tấn công Nhu Tu, Từ Thịnh làm phó tướng theo Tôn Quyền chiến đấu, tự mình đi đầu thúc quân sĩ nên được khen ngợi.

Ông cũng tham gia trận Di Lăng do Lưu Bị khởi binh và lập công lao trên hướng chỉ điểm được giao.

Chiến công lớn nhất của Từ Thịnh có lẽ là trận nhà Tào Ngụy tấn công Động Khẩu, lúc này do Tào Hưu chỉ huy. Từ Thịnh cùng Lã Phạm và Toàn Tông vượt sông phòng thủ và thắng lớn, được phong làm An Đông Tướng Quân, tước Vu Hồ Hầu.

Trong TS Online, nhân vật Từ Thịnh được mô tả hoàn toàn đúng như những gì sử sách chép lại. Kể cả chiến công lớn nhất của ông tại Động Khẩu cũng được đặc biệt nhắc tới. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Thịnh

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 102

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Từ Thịnh – Thành Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Từ Thịnh hỏa kế phá Tào quân, Binh công xưởng dân gian, Sơn Việt ra tay, Binh bại Khiêu Đình, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu