Đặng Triển – Deng Zhan – 鄧展

Đặng Triển – Deng Zhan – 鄧展

Đặng Triển là một võ tướng triều đình nhà Đông Hán, sau quy phục Tào Tháo và phục vụ nhà Ngụy cho đến thời Tào Phi. Ông là người huyện Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Vào cuối thời Đông Hán, chiến tranh giữa các chư hầu nổ ra, Đặng Triển cùng Đỗ Kỳ và Triệu Nghiễm chạy trốn sang Kinh Châu lánh nạn. Lúc này, Lưu Biểu trấn giữ tại Kinh Châu nghe biết danh tánh ông liên tục cho mời ông về và đối xử như thượng khách. Tuy nhiên, cả ba đều nhận thấy Lưu Biểu không thể làm nên cơ sự nên liên tục từ chối.

Năm 196, Tào Tháo đón Hán Hiến đế về Hứa Xương, nhận thấy tài lãnh đạo và dùng người của họ Tào, Triệu Nghiễm thuyết phục Đỗ Kỳ và Đặng Triển về quy hàng Tào Tháo.

Từ sau khi về phục vụ Tào Tháo, sử sách không chép lại bất kỳ điều gì về ông liên quan đến các trận chiến. Duy chỉ có một câu chuyện về sự huênh hoang của Đặng Triển về võ công của mình. Sự tình kể lại, Tào Phi nghe danh tiếng của Đặng Triển nên đã mời tới uống rượu đàm đạo, sau đó đã mời Đặng Triển tỷ thí tài võ thuật và dùng khúc mía thay cho kiếm. Tào Phi liên tục dùng khúc mía đánh vào tay Đặng Triển, khiến những người cùng dùng bữa tiệc được một tràng cười thỏa thuê. Đặng Triển thấy vậy đòi giao đấu lại một lần nữa. Lần này, Tào Phi dùng khúc mía gõ vào giữa trán Đặng Triển. Sau khi kết thúc, hai người lại ngồi xuống uống rượu, Tào Phi nói “xem ra ông phải thay đổi cách dùng kiếm cũ đó đi rồi”, và những người có mặt lại được một phen cười nắc nẻ.

Trong TS Online, Đặng Triển cũng không xuất hiện trong bất kỳ trận chiến nào, và cũng được tái hiện trong sự kiện đàm đạo cùng Tào Phi, tuy nhiên, nội dung có phần khác. Tất cả được thể hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đặng Triển

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 85

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Quảng Trường Diệp Thành (ID Map: 12064) – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Sự nhìn đời của Tào Phi

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu