Trương Hỷ – Zhang Xi – 張喜

Trương Hỷ – Zhang Xi – 張喜

Trương Hỷ (hay Trương Khải là bản dịch sai vì lẫn lộn với Trương Khải thuộc quân Khăn Vàng) là một nhân vật phục vụ triều đình Đông Hán, sau phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Nhữ Nam, tỉnh An Huy, Từ Châu.

Trương Hỷ là con trai của Trương Phan, Trương Phan là em trai của Trương Tế.

Vào năm 193, Trương Hỷ bắt đầu tham gia vào quân đội triều đình Đông Hán với chức vụ Vệ Úy, đến ngày 27 tháng 12 được thăng lên làm Tam Công (sách chép lại ông được phong làm một trong ba chức Tam Công gồm Thái Úy, Tư Đồ và Tư Không nhưng không ghi rõ ông được phong làm gì).

Trong thời gian này, Tào Tháo rước Vua nhà Hán từ Trường An về Hứa Xương.

Thấy vậy, Trương Hỷ và Thái Úy Dương Bưu từ chức và quay sang phục vụ Tào Tháo. Tào Tháo khi đó tiếp quản chức Tam Công.

Sau đó không còn thấy nhắc đến ông nữa.

Trong TS Online, Trương Hỷ do không được nhắc đến trong trận chiến nào, cùng với việc tên ông bị dịch lẫn lộn với Trương Khải (tướng Khăn vàng) và Trương Dĩ (tướng của Viên Thượng) nên không rõ ông xuất hiện chính xác ở đâu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Hỷ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 67

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Bác Vọng Ba – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bại trận ở Hợp Phì, Tất cả đều xong chỉ còn gió đông, Trận chiến Bác Vọng

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu