Trương Dương – Zhang Yang – 張楊

Trương Dương – Zhang Yang – 張楊

Trương Dương là tướng nhà Đông Hán, ông tham gia cuộc chiến chư hầu khởi đầu cho thời kỳ Tam Quốc sau này. Ông là người Bình Châu.

Thời trẻ, Trương Dương cùng Lữ Bố phục vụ dưới quyền Đinh Nguyên, đến năm 189, Hán Thiếu Đế lên ngôi, ông cùng Lữ Bố theo Đinh Nguyên vào Kinh theo lệnh Hà Tiến rồi ông được cử lên Thượng Đảng dẹp quân khởi nghĩa tại đây.

Khi chưa dẹp xong loạn quân, ông nghe tin Lữ Bố đã giết Đinh Nguyên mà theo Đổng Trác. Trương Dương bèn dựng cờ khởi nghĩa chống Đổng ở Thượng Đảng, và đánh với thái thú Thượng Đảng là Hồ Quan. Hạ không nổi, ông chạy sang chiếm quận Hà Nội, Đổng Trác vì muốn yên nên phong ông làm Thái thú Hà Nội.

Năm 192, Lữ Bố giết Đổng Trác, nhưng bị thuộc hạ trả thù nên chạy sang Nam Dương theo Viên Thuật, nhưng bị từ chối nên phải vượt sông Hoàng Hà mà đến Hà Nội nương nhờ Trương Dương.

Tại đây, nghe tin bọn Lý Thôi và Quách Dĩ treo thưởng đầu Lữ Bố, nên Lữ Bố tỏ ra lo sợ mà thử lòng Trương Dương, ông buồn vì lòng tốt bị nghi ngờ nên nói đùa khiến Lữ Bố hoảng loạn bỏ đi không từ biệt.

Ông từ xuất chinh đi trợ giúp Hán Hiến đế, và chu cấp đầy đủ cho vua, tuy nhiên, sau khi xong việc, ông trở về Hà Nội mà không can dự đến việc tranh giành thiên tử.

Đến năm 198, Tào Tháo và Lưu Bị liên hiệp đánh Lữ Bố, Lữ Bố vì thế mà sai sứ đi cầu cứu Viên Thuật và Trương Dương. Viên Thuật từ chối ứng cứu, nhưng Trương Dương sẵn sàng xuất quân ứng cứu.

Tuy nhiên, chưa kịp khởi binh, Trương Dương bị thủ hạ là Dương Xú giết chết để hàng Tào Tháo. Thủ hạ là Tuy Cố giết Xú trả thù cho ông, nhưng cuối cùng bị Tào Tháo giết chết rồi thâu nạp toàn bộ thủ hạ của Trương Dương.

Trong TS Online, nhân vật Trương Dương được nhắc đến như một nhân vật phản diện và có phần lu mờ về tài năng, mặc cho các chi tiết về tình nghĩa và lòng vị tha rất lớn của ông mà sử sách đã ghi nhận. Tất cả được gọt tả thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Dương

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 62

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Rưng Dương Thành – ID Map: 13871 – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giải cứu Bao Tín, Trừ khử Trương Dương

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu