Tống Hiến – Song Xian – 宋宪

Tống Hiến – Song Xian –

Tống Hiến là một bộ tướng phục vụ dưới trướng lãnh chúa Lữ Bố cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người Từ Châu.

Theo tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể lại, trước trận Hạ Bị, Lữ Bố có ra lệnh cấm rượu, nhưng để ăn mừng chiến thắng một số trận nhỏ với Tào Tháo, Hầu Thành, bạn cùng quê của Tống Hiến đã mang rượu đến chúc mừng. Lữ Bố tức giận phạt Hầu Thành 50 trượng, nên hắn cảm thấy ấm ức mà bàn với Tống Hiến làm phản.

Sau đó, trong trận Hạ Bì, Tống Hiến cùng Hầu Thành lén cướp ngựa Xích Thố mà dâng cho Tào Tháo. Sau đó trở về trại đợi thời cơ. Lữ Bố phải đích thân lên thành cố thủ, rồi mệt lả mà thiếp đi. Nhân cơ hội, Tống Hiến cùng bạn bắt trói Lữ Bố rồi treo cờ trắng đầu hàng, còn vứt cây Phương Thiên Kích của Lữ Bố xuống làm bằng chứng. Sau đó, Tào Tháo cho treo cổ Lữ Bố rồi chém đầu đem đi bêu.

Sau trận Hạ Bì, Viên Thiệu phái Nhan Lương giàn trận đánh Tào Tháo. Tào Tháo sai Tống Hiến ra giao đấu với Nhan Lương. Tống Hiến thúc ngựa lao lên nhưng chưa đầy 3 đường kích, Nhan Lương đâm chết Tống Hiến, Hầu Thành thấy vậy lao lên trả thù thì với 1 chiêu, Nhan Lương đã đâm chết Hầu Thành.

Trong TS Online, Tống Hiến luôn luôn xuất hiện trong các nhiệm vụ có liên quan đến các trận đánh và diễn biến cuộc đời Lữ Bố. Đồng nghĩa với việc Tống Hiến xuất hiện trong một nhánh nhỏ của chuỗi nhiệm vụ dài nhất TS Online.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tống Hiến

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lữ Bố

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Quan Độ Lữ Bố – Từ Châu Thành – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Xạ kích cửa quan, Điêu Thuyền về quê, Bao vây thành Tiểu Phối, Trận chiến Kình Châu

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu