Sơn tặc vùng Chiêu An

Tên nhiệm vụ: Sơn tặc vùng Chiêu An
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Trác Quận – U Châu
Vật phẩm nhận được: Sơn Tặc được 5000 tiền, Đại Sơn Tặc được 7000 tiền, giao cả Sơn Tặc và Đại Sơn Tặc sẽ nhân được 15000 tiền
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Trác Quận, đối thoại với Sĩ Tiết triều đình, chọn “Nếu như có thưởng thì để tôi vậy!”.
– Đến vùng núi phía trên Trác Quận, tìm Sơn Tặc hoặc Đại Sơn Tặc, vào chiến đấu.
– Bắt Sơn Tặc hoặc Đại Sơn Tặc.
– Trở về, đối thoại với Sĩ Tiết triều đình thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments