Thanh Long và Hắc Xà

Tên nhiệm vụ: Thanh Long và Hắc Xà
Điều kiện nhiệm vu: LV 30, hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa
Đia điểm: Trác Quận – U châu
Vật phẩm nhận được: Hào Giác (đặc thủ để nói chuyện trên kênh toàn)
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Vườn Đào, đối thoại với Lưu bị.
– Đến Trác Quận, đối thoại với Lý lão Đầu.
– Đến Quán Trà – đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Thôi Nghị.
– Tìm Thanh Long trảo (Thanh Long Quái – tọa độ 1500:500 Rừng Vô Tận) và Xà Vương ngà (Xà Vương – tọa độ 1222:395 Địa Đạo rừng Trung Sơn).
– Đến Gia Đình Nghèo, giao Thanh Long trảo cho Quan Vũ.
– Đến Gia Đình Trương Phi, giao Xà Vương ngà cho Trương Phi.
– Đến Vườn Đào, đối thoại với Lưu bị hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments