Phó Cán – Fu Gan – 傅幹

Phó Cán – Fu Gan – 傅幹

Phó Cán là con của Phó Nhiếp, một quan triều đình nhà Hán, phục vụ Thái Mạo trong quân đội của Lưu Biểu, sau này đầu hàng và phục vụ Tào Tháo trong thời Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Linh Châu, tỉnh Ninh Hạ, sau đó di cư và sinh sống ở đất Kinh Châu.

Năm 13 tuổi, Phó Cán theo cha là Phó Nhiếp phục vụ quân Tây Lương kết hợp với quân Lưu Yên ở Ích Châu bất bình với Đổng Trác nên tiến đánh Trường An. Lưu Yên có con ở Trường An là Lưu Đản và Lưu Phạm nên cài vào làm nội gián. Sự việc bại lộ, 2 con của Yên bị giết, Đổng Trác mang quân ra phòng thủ, quân Tây Lương cùng Ích Châu tấn công nhưng thất bại. Phó Nhiếp tử trận.

Mã Đằng nghe theo lời dụ của Đổng Trác nên quy phục nhà Hán.

Từ đây, Phó Cán theo Thái Mạo phục vụ Lưu Biểu ở Kinh Châu.

Năm 208, Lưu Biểu hấp hối trong lúc Tào Tháo mang quân áp sát Kinh Châu. Ông muốn để Lưu Kỳ kế nhiệm nhưng Thái Mạo ngăn cản và chức Kinh Châu mục thuộc về Lưu Tông, cháu Thái Mạo. Sau khi Lưu Biểu chết, Thái Mạo xin Lưu Tông hãy đầu hàng Tào Tháo, Lưu Tông đồng ý, toàn bộ binh lực Kinh Châu lúc đó thuộc về Tào Tháo, trong đó có Phó Cán.

Sau đó, Phó Cán được lệnh theo phục vụ Văn Sính, tham gia trận chiến Xích Bích nổi tiếng nhất thời Tam Quốc. Ông tử trận tại đây.

Trong TS Online, nhằm làm nổi bật giao tranh giữa 3 nước, nên các cuộc chiến nhỏ lẻ ít được đề cập. Chính vì thế, Phó Cán chỉ xuất hiện duy nhất trong hệ thống nhiệm vụ liên quan đến trận Xích Bích lừng danh năm nào.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Phò Cang

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 84

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng – Phong Hỏa Luân

Xuất hiện: Đại Điện Khổng Tước – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hội quần anh

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu