Ngu Phiên – Yu Fan – 虞翻

Ngu Phiên – Yu Fan – 虞翻

Ngu Phiên, tự là Trọng Tường, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Dư Diêu, quận Cối Kê, Dương Châu (Giang Đông)

Thời trẻ, Ngu Phiên là người ham học, có khí tiết cao thượng. Sớm lọt vào mắt Vương Lãng, và được làm Công Tào.

Năm 198, Tôn Sách dẫn quân đánh Cối Kê. Ngu Phiên khuyên Vương Lãng đầu hàng Tôn Sách, nhưng Vương Lãng không nghe theo, kết quả bị đánh tan tác, cả hai bỏ chạy đến huyện Hầu Quang, nhờ tài ăn nói của Ngu Phiên mới được vào thành. Sau đó lại chạy tới huyện Đông Trị và một lần nữa bị đánh thua, cả hai đầu hàng Tôn Sách. Vương Lãng khuyên Ngu Phiên về phụng dưỡng mẹ già, nhưng Tôn Sách còn muốn dùng ông nên trực tiếp đến quê nhà ông dùng lễ đối đãi mà cho mời ông theo. Từ đó Ngu Phiên phục vụ Tôn Sách.

Trong thời gian này, công trạng nổi tiếng nhất của ông là dụ hàng được thái thú Dự Chương là Hoa Hâm.

Năm 200, Tôn Sách qua đời, các trưởng lại đều muốn đến dự tang, nhưng Ngu Phiên khuyên không nên vì vùng Phú Xuân bấy giờ chưa thuần phục hẳn, đi ắt sẽ có bạo loạn, nên mọi người đồng lòng không đi, chỉ ở lại mặc áo tang.

Lúc đó, anh họ Tôn Quyền là Tôn Cảo, muốn đánh huyện Cối Kê, Ngu Phiên dẫn dụ, Cảo từ bỏ ý định.

Tào Tháo nghe tin về ông, đích thân gửi thư mời, nhưng ông coi thường và từ chối.

Năm 219, Lữ Mông giả bệnh về Kiến Nghiệp để mưu đánh Quan Vũ. Ngu Phiên đóng góp một vài ý kiến giúp Lữ Mông kiểm soát hoàn toàn Nam Quận.

Sau đó, nhà Ngô thả Vu Cấm về từ tay Quan Vũ cho nhà Ngụy, Ngu Phiên phản đối và sỉ vả Vu Cấm. Nhưng Vu Cấm vẫn rất ngưỡng mộ Ngu Phiên, đến Tào Phi cũng để sẵn 1 ghế trống trong triều tỏ ý muốn thu dụng ông.

Tiếp đó, Ngu Phiên bị đi đày vì dè bỉu Trương Chiêu khi đang bàn chuyện thần tiên với Tôn Quyền.

Khi đến Giao Châu, Ngu Phiên mở lớp dạy học, học viên lên tới hàng trăm người. Nhưng ông vẫn để ý chuyện triều đình. Ông từng viết thư can ngăn Tôn Quyền nghe theo Công Tôn Uyên ở Liêu Đông, rồi đưa Lữ Đại để nhờ tấu lên, nhưng Lữ Đại không báo cho Tôn Quyền. Sau này bị Công Tôn Uyên lật mặt, và biết được ý khuyên của Ngu Phiên, Tôn Quyền đã cho ông hồi hương, nhưng Ngu Phiên đã qua đời ở tuổi 70, trước khi quan sứ đến.

Ngu Phiên ở Giao Châu hơn 10 năm, được về quê mai tái, còn vợ con được hồi hương.

Trong TS Online, Ngu Phiên không xuất hiện trong bất kỳ nhiệm vụ vào, tuy nhiên, chỉ tập trung làm nổi bật việc “bị” đi đày của ông ở Giao Châu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Dư Phan

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 83

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Thành Hội Mao – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu