Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才

Hí Chí Tài (hay Khí Chí Tài) là một mưu sĩ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người huyện Dĩnh Xuyên, Việt Châu.

Năm 191, Tuân Úc bỏ Viên Thiệu theo Tào Tháo, khi đó Tào Tháo cần một mưu sĩ, Tuân Úc bèn tiến cử Hí Chí Tài.

Tào Tháo rất coi trọng Hí Chí Tài vì đã bày mưu cho ông trong những ngày đầu khởi nghiệp. Tuy nhiên, ông này lại chết rất sớm. Tào Tháo lại đến hỏi Tuân Úc, và Úc tiến cử Quách Gia.

Tên gọi của Hí Chí Tài cũng gây nên nhiều tranh cãi, về việc Chí Tài là tên hay tên tự. Điều đó ảnh hưởng đến việc suy đoán xuất thân của ông. Vì đại đa số những người có tên 2 chữ (nếu không đặt theo điển cố) thì đều xuất thân từ tầng lớp thấp.

Trong TS Online, vì chết sớm, lại không góp công trong bất kỳ trận đánh nào của nhà Ngụy, nên nhân vật Hí Chí Tài không hề được đề cập đến trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Khí Chí Tài

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 112

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Lẩn Tránh – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Rừng Vi Sơn 1 (ID Map: 11841) – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có.

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu