Điền Dự – Tian Yu -田豫

Điền Dự – Tian Yu –田豫

Điền Dự là tướng nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Ung Nô, quận Ngư Dương, U Châu.

Lúc nhỏ, Điền Dự theo nương nhờ Lưu Bị, nhưng vì mẹ già nên đành cáo biệt khiến Lưu Bị vô cùng luyến tiếc. Khi trở lại, ông nương nhờ Công Tôn Toản, nhưng không thực sự được trọng dụng.

Đến khi Công Tôn Toản bị Viên Thiệu đánh bại phải tự sát, Điền Dự được Tiên Vu Phụ dùng làm Trưởng sử. Nhờ Điền Dự phân tích, Tiên Vu Phụ quy phục Tào Tháo và được phong thưởng.

Từ khi về phục vụ nhà Tào Ngụy, Điền Dự phụ trách hầu hết việc trấn giữ biên ải phía Bắc trước các thế lực: Người Hồ, Tiên Tị, Ô Hoàn, Hung Nô, Tỉ Năng, Di Gia… từ đời Tào Tháo đến Tào Phi, Tào Duệ và Tào Phương.

Ngoài ra, Điền Dự còn rất nổi tiếng về việc được lòng dân chúng. Không ít lần ông đã khiến bọn cướp phải quy phục nhà Ngụy, điển hình như bon cướp tại Hầu Âm hay Nhữ Nam khiến dân chúng hết lòng yêu mến ông.

Đến thời Tào Duệ trở đi, Điền Dự liên tục vị các quần thần dèm pha nên các chiến ông của ông không được công nhận hoặc không được tưởng thưởng.

Điền Dự mất năm 82 tuổi không rõ nguyên do.

Trong TS Online, tuy từng theo Lưu Bị và có nhiều chiến công cho nhà Tào Ngụy, nhưng La Quán Trung không hề đề cập đến Điền Dự. Có lẽ vì thế mà nhân vật Điền Dự trong game không hề được miêu tả cụ thể thông qua bất kỳ nhiệm vụ nào mà chỉ xuất hiện như một vai phụ trong một vài trận đánh nhỏ lẻ của nhà Ngụy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Điền Dự

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 85

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Luân – Hội Tâm Nhất Kích – Phong Hỏa Luân

Xuất hiện: Thông Độ Nhạn Môn Quan – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bàng Thống kế liên hoàn, Ngụy Diên phản chủ, Tất cả đều xong chỉ còn gió đông

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu