Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni

Tên Q: Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Ti Lộ
Phần thưởng: Đao của Đ.L.N
Nhiệm vụ tiếp theo: Cường độ Ngọc Môn Quan
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Đường Lớn Sa Lạt Trong nhà trọ (29241) đối thoại Người Làng (Đỗ Lỗ Ni), đồng ý giúp đỡ
– Đến mỏ khoáng Vu Châu kiếm giúp 10 miếng vàng ước hẹn ( Vàng ngón út (37030) 26 đ loại nhỏ, mỏ khoáng Nam Trung ).
– Mang đến cho Người Làng đồng ý kiếm giúp 5 cái thủy tinh phát ra ánh sáng kì diệu (h.quang t.tinh 24 đ- Mỏ khoáng Lĩnh Nam) (37578) +1 đá máu gà 25 đ (37931)(mỏ khoáng Nam Trung)
– Chọn không trả tiền, đánh 1 trận, sau đó trả 600 vàng sẽ nhận được Hoàng Cân sư đầu
– Ra ngoài cổng thành (29001) xảy ra đối thoại với Người Làng thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu