Cố Ung – Gu Yong – 顧雍

Cố Ung – Gu Yong – 顧雍

Cố Ung (hay Cố Dung), tự là Nguyên Thán, là Thừa Tướng thứ hai của nước Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người đất Ngô, ở nam Ngô Quận, nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Từ Châu.

Ông xuất thân trong một gia đình có tổ tiên làm chư hầu nhà Hán. Từ trẻ đã theo học danh sĩ Thái Ung, nổi tiếng về chữ nghĩa và đánh đàn.

Đến năm 199, ông được tiến cử cho Tôn Sách, được giao việc cai quản các nơi và đều có thành tích cai trị, có công quét sạch giặc cướp lớn nhỏ giúp dân chúng an cư lạc nghiệp.

Tôn Quyền lên thay, phong ông làm Thảo lỗ tướng quân, rồi thăng lên thành Tả tư mã.

Năm 220, Tào Phi soán ngôi Hán Hiến Đế, Tôn Quyền đang mâu thuẫn với Lưu Bị nên hàng nhà Ngụy, được phong làm Ngụy Vương. Cố Ung được phong làm Đại Lý (quản tư pháp) rồi lên Phụng Thường sau đó là Thượng Thư Lệnh rồi thành Dương Toại hương hầu và sau đó là Lễ Lăng hầu.

Năm 225, Tôn Thiệu chết, Tôn Quyền phong Cố Ung làm Thừa Tướng thay thế. Trong việc này, nhiều sử gia nhận định theo nhiều hướng khác nhau. Vì trong thời điểm đó, ai cũng nghĩ người sẽ thay thế Tôn Thiệu sẽ là Trương Chiêu, nhưng Tôn Quyền lại chọn Cố Ung. Một số người cho rằng, vì dòng họ Cố và dòng họ Lục (Lục Tốn) là những dòng họ lớn ở Giang Đông. Người khác cho rằng, tính tình Cố Ung ôn hòa, biệt tài dùng nhu thắng cương, nên ông rất được lòng Tôn Quyền, không như Trương Chiêu luôn phản đối gay gắt và thẳng thắn. Cũng có người cho rằng, việc chọn Cố Ung thay vì Trương Chiêu của Tôn Quyền là để trút giận ngày xưa trước trận Xích Bích, Trương Chiêu đã khuyên Tôn Quyền nên hàng Tào Tháo.

Cố Ung mất năm 243, thọ 76 tuổi. Giữ chức Thừa Tướng trong 19 năm, lâu nhất trong thời Tam Quốc, sau đó Lục Tốn được lên thay.

Trong TS Online, do dựa vào tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nơi miêu tả về ông vô cùng nhợt nhạt, nên ông không hề xuất hiện trong nhiệm vụ nào trong game. Tuy nhiên, đề bù đắp cho việc đó, nhà phát hành đã thêm cho nhân vật này kỹ năng “ngầu lòi” và đa dụng khi đạt ngưỡng Reborn lần đầu trở lên.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cố Dung

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 64

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Hội Tâm Nhất Kích

Xuất hiện: Nhà Cố Dung – Thôn Linh La – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu