Bộ Mã – Bu Zhi – 步騭

Bộ Mã – Bu Zhi – 步騭

Bộ Mã (hay Bộ Chất, Bộ Trắc), tự là Tử Sơn, là một tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Hoài Âm, tỉnh Giang Tô, Dương Châu (Giang Đông).

Bộ Mã được biết đến là một học giả sống, ông từng làm quân sư cho Tôn Quyền vào cuối thời Hậu Hán từ trước khi Đông Ngô ra đời.

Sử sách chỉ nhắc đến việc ông từng được sai đem quân đi làm Giao Châu thứ sử, theo lệnh của nhà Ngô. Dọc đường, ông được thái thú Thương Ngô tiếp đón. Vừa tiếp xúc, Bộ Mã cảm thấy lo sợ vì Ngô Cự có đến 5000 quân, còn Ngô Cự thì hối hận vì đã tiếp Bộ Mã vào nhà.

Sau đó, Bộ Mã bày mưu dụ Ngô Cự và đô đốc Khu Cảnh đến nhà, sau đó giết chết và bêu đầu cả hai cho dân chúng thấy.

Theo Ngô Chí lại kể khác, tại đây, Ngô Cự là bộ tướng của Lưu Biểu, Bộ Mã dụ ông đến nhà rồi giết đi, còn Khu Cảnh thì không bị giết cùng, mà đem quân xuống Nam Hải mà đánh chiếm, còn bộ tướng của Ngô Cự là Hành Nghị và Tiền Bác thì dàn quân chống chọi Bộ Mã ở hẻm Cao Yếu, nhưng thất bại và cùng 1000 quân rớt xuống nước chết.

Trong TS Online, tuy sử sách chỉ nhắc đến một sự kiện duy nhất Bộ Mã có tham gia, nhưng những gì liên quan đến sự kiện đó đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bộ Mã

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 72

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Nhà Bộ Mã – Thương Ngô thành – Giao Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chiêu lạm nhân tài, Biện luận với trung nhân, Tiệt Giang đoạt A Đấu, Đi qua Giao Châu

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu