Biện Hỷ – Bian Xi – 卞喜

Biện Hỷ – Bian Xi – 卞喜

Biện Hỷ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tiểu thuyết, Biện Hỷ là một viên quan trấn giữ cửa quan Nghi Thủy của Tào Tháo. Ông sinh tại đất Tịnh Châu.

Biện Hỷ trước đây là một binh đảng Khăn Vàng, sau này theo phục vụ Tào Tháo và được cắt cử trấn giữ cửa quan Nghi Thủy thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay.

Cũng giống như hầu hết các nhân vật hư cấu khác La Quán Trung đã tạo nên, Biện Hỷ cũng là một “màu sơn” tô điểm cho vẻ huy hoàng của Quan Vũ.

Sự việc kể rằng sau khi chém Nhan Lương và trừ Văn Xú cho Tào Tháo, Quan Vũ từ biệt mà về với Lưu Bị, nhưng vì vội vàng nên không kịp xin Công Lệnh (giấy đi đường) nên bất đắc dĩ phải chém Khổng Tú ở Đông Linh và Hàn Phức ở Mạnh Tân.

Biện Hỷ là nạn nhân tiếp theo, tuy nhiên ông đã nghe tin trước và phòng bị đối đầu. Ông cho mai phục hơn 200 đao phủ ở chùa Trấn Quốc, tâng bốc và dụ Quan Vũ vào dự tiệc. Nhưng chủ trì ngôi chùa đó là Phổ Tịnh Đại Sư là người cùng làng với Quan Vũ đã báo âm mưu của Hỷ cho Vũ. Vũ chất vấn và phát hiện có mai phục nên thẳng tay chém giết, toàn bộ quân mai phục chạy tan tác, Biện Hỷ chạy xuống thềm định bỏ trốn thì Vũ cầm Thanh Long đao đuổi theo, Hỷ quay lại dùng phi chùy ném Vũ thì bị gạt phăng đi rồi vũ vung đao chém đứt đôi Biện Hỷ.

Trong TS Online, mọi chi tiết cuộc đời Biện Hỷ đều được diễn tả thông qua hệ thống Nhiệm Vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hà Hỷ

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Khăn Vàng

Level NPC: 52

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Mộ Huyệt Triều Ca – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Qua 5 ải chém 6 tướng, Bình loạn lâm nguy, Thảo phạt khăn vàng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu