Xuất xứ Ngũ Hoát

Tên Q: Xuất xứ Ngũ Hoát
ĐKNV: Hoàn thành Q Xuất xứ bất lợi và điểm doanh trại phe Thục 5000
Địa điểm: Kinh Châu (Bắc)
Phần thưởng: Thuộc tính tùy ki Lv80 đại chùy (công +48、 phòng -25、 thuộc tính +2、 chuyển sinh võ tướng chuyên dụng).
Nội dung nhiệm vụ:
– Tới Quỳ Quan tại 1554:207 xảy ra đối thoại với Mã Lương đồng ý giúp đỡ.
– Tới rừng Ngũ Khê tại tọa độ 1150:850 xảy ra đối thoại chiến đấu với Binh man ngũ khê x5 binh man nữ khê x3.
– Thắng lợi di chuyển 560:550 xảy ra đối thoại chiến đấu Binh man ngũ khê x3 binh man nữ khê x4.
– Thắng lợi đến cửa trại của Sa ma kha đối thoại và chiến đấu với Binh man ngũ khê x5 Binh man nữ khê x5.
– Thắng lợi tiến vào trại Sa Ma Kha đối thoại đồng ý thu thập 50 Dã nhân tiểu đao (Bộ dã sư nhân-rừng Nghi Đô).
– Thu thập đủ mang về cho Sa Ma Kha đối thoại đồng ý thu thập tiếp 50 thịt sư tử (Sư tử mù đường-rừng Nghi Đô).
– Thu thập đủ mang về cho Sa Ma Kha thì hoàn thành nhiệm vụ.

*Thục Hán đã bắt đầu hưng binh, sự phẫn nộ của Lưu Bị đối với Đông Ngô đã vượt quá giới hạn, ông phái Mã Lương chuyển ý đến Sa Ma Kha khởi binh trợ giúp quân Thục.Nhưng Mã Lương lại bị đám binh man của Sa Ma Kha cản trở lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liệu Sa Ma Kha có khởi binh ứng chiến giúp Lưu Bị.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu