Tiến vào Ô Diệp

Tên Q: Tiến vào Ô Diệp
ĐKNV: (cập nhập)
Địa điểm: Ti Lộ
Phần thưởng:  Cẩm nang tâm tư, cẩm nang hồi ức, túi trừ điểm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Hiệp Cốc Câu Nhĩ vào nhà Hộ Nghèo đối thoại với Bạch Chí đồng ý giúp đỡ.
Bạch Chí gia nhập đội ngũ, xuất chiến
– Đến sa mạc Xa Ra (2162 – 1155) xảy ra đối thoại và chiến đấu.
– Thắng lợi tiếp tục vào tầng 2 (380 – 2270) đối thoại với NPC và chiến đấu.
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu