Tâm ý của Bạch Chí

Tên Q: Tâm ý của Bạch Chí
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Ti Lộ
Phần thưởng: Tam nhãn bảo thạch, chức nữ bảo thạch, đế lữ bảo thạch
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến căn cứ địa Bạch Chí nc với Toa Nguyệt.
– Vào nhà Bạch Chí đối thoại với Bạch Chí.
– Ra ngoài nc với Toa Nguyệt, sau đó đi kiếm 3 phú hồng hoa ( nhặt ở Sa Xa ốc đảo nằm trong sa xa xa mạc).
– Sau đó mang đến cho Y Lị ở Hộ thuờng – Sa Lạt thành.
– Quay lại căn cứ địa Bạch Chí nói chuyện với Toa Nguyệt .
– Vào trong nhà đối thoại với Bạch Chí, nhận được Thư tình Bạch Chí.
– Sau đó mang thư đưa cho Y Lị, nhận được hồi âm của Y Lợi.
– Mang thư về cho Bạch Chí .
– Ra ngoài noí chuyện với Toa Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu