Posted in Pet - Võ tướng

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑 Khứ Ti là Hữu Hiền Vương tộc Thiết Phất bộ phía Nam Hung Nô vào thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Hô Trụ Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉

Hô Trù Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉 Hô Trù Tuyền là Thiền Vu cuối cùng của tộc Nam Hung Nô vào cuối thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Tả Hiền Vương – Zuo Xian Wang – 左賢王

Tả Hiền Vương – Zuo Xian Wang – 左賢王 Tả Hiền Vương không phải là một tên người, nhưng là chức danh của một người…