Phàn Trù – Fan Chou – 樊稠

Phàn Trù – Fan Chou – 樊稠

Phàn Trù (Phiền trù/Phàn Thầu/…) là bộ tướng của Đổng Trác dưới thời nhà Hán, cùng thời với Lý Thôi, Quách Dĩ và Trương Tế. Ông sinh tại huyện Vũ Lăng, tỉnh Hồ Nam, Kinh Châu.

Sử sách chỉ đề cập về ông từ sau cái chết của Đổng Trác về việc đánh chiếm lại thành Trường An và thao túng vua Hán Hiến Đế để chia quyền điều hành.

Vì chỉ chú trọng bóc lột bá tánh nên việc quản lý binh lực ngày càng đi xuống, vì thế cuộc tấn công của Mã Đằng và Hàn Toại vào kinh thành Trường An là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Quách Dĩ và Phàn Trù đã đánh lui được phe công phá, và Phàn Trù được lệnh truy kích, nhưng nể tình bạn cũ với Hàn Toại nên ông đã để họ chạy thoát. Lý Thôi biết chuyện và xử trảm Phàn Trù.

Tuy là một quan chức thối rữa trong một triều đình sắp tàn lụi, nhưng có thể thấy ở Phàn Trù được lòng trung thành với Đổng Trác, cũng như sự trọng tình nghĩa trong việc thả Hàn Toại đi. Mặc dù lòng trung thành đó đặt sai chỗ, nhưng chẳng phải đó là điều cần thiết ở một bộ tướng mà các nhà điều hành cần!?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Phàn Trù
Phe/Doanh Trận: Du Hiệp
Level NPC: 94
Hệ: Địa
Thuộc tính thuần: ATK
Skill cơ bản: Địa Nha – Đá Lăn – Phi Sa Tẩu Thạch
Xuất hiện: Gate Hổ Lao Quan (Duyệt Châu sang Quan Trung)
Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giải cứu Bao Tín

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu