Nhan Lương – Yan Liang – 顏良

Nhan Lương – Yan Liang – 顏良

Nhan Lương là một danh tướng dưới trướng quân phiệt Viên Thiệu. Ông sinh tại Lâm Ấp, Từ Châu.

Sử sách ghi chép lại rất ít thông tin về ông. Theo Trần Thọ, ông là võ tướng mạnh nhất và có chức vị cao nhất trong quân đội của Viên Thiệu. La Quán Trung đánh bóng thêm về sự dũng mãnh của ông, hòng làm chiến công của Quan Vũ càng nổi bật hơn, thêm vào đó, ngầm so sánh rằng so với Quan Vũ, Từ Hoảng chẳng là gì.

Năm 200, Viên Thiệu nghe theo bọn xu nịnh dẫn đại quân tấn công Hứa Xương, thủ phủ của Tào Tháo, nơi ông này đang nắm giữ Hán Hiến Đế. Trước tình hình thế lực quá đông, Tào Tháo nghe theo lời mưu sĩ Tuân Du, giả vờ đánh lén hậu phương của Viên Thiệu, rồi dẫn quân giả vờ vượt sông Diên Tân để dụ Viên Thiệu chia quân. Viên Thiệu trúng kế, cử Nhan Lương tách quân ra phòng thủ trong thế cô lập. Tại thời điểm đó, Tào Tuấn dẫn binh đóng tại thành Bạch Mã, Nhan Lương thấy vậy liền tập hợp quân tấn công. Tào Tháo nghe tình hình liền cử Trương Liêu làm quân tiên phong, Quan Vũ được cử đi theo. Tại đây, vừa gặp Nhan Lương, Quan Vũ phi ngựa xông thẳng vào quân địch và lao tới ám sát Nhan Lương khiến ông không kịp trở tay (???), sau đó cắt đầu và mang thủ cấp giao cho Tào Tuấn.

Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể thêm rằng, tại trận Bạch Mã, Nhan Lương đã chém chết Ngụy Tục và Tống Hiến của Tào Tháo, rồi đánh cho Từ Hoảng phải thua chạy trước khi bị Quan Vũ lao tới chém chết.

Trong TS Online, nhân vật Nhan Lương “có số phận” khá khẩm hơn so với những gì sử sách ghi chép. Ông có bộ kỹ năng khá đa dụng, đồng thời chỉ số nhân vật ở mức ổn, và quan trọng hơn hết là việc sở hữu skill thứ 4 và việc thăng tiến sức mạnh lên mức cuồng sau này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Nhan Lương

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 121

Thuộc tính thuần: ATK – AGI

Kỹ năng cơ bản: Đá Lăn – Thái Sơn Áp Đỉnh – Long Trời Lở Đất

Xuất hiện: Hoàng cung Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Nhan Lương, Văn Xú, Quan độ đại chiến, Tài của Vương Tá, Giúp Lưu Bình Nguyên, Giải cứu nạn nhân Bột Hải, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu