Danh sĩ Hám Trạch

Tên Q: Danh sĩ Hám Trạch
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Nam phương tinh tượng đồ
Nhiệm vụ tiếp theo: Em có ý anh vô tình
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Thôn Linh La (Dương Châu) đối thoại với Hám Trạch, sẽ vào chiến đấu với đám giặc loạn.
– Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Hám Trạch, được nhật kí ghi chép thiên văn của Hám Trạch.
– Đến Ngô Quận trong căn nhà nhỏ đối thoại với Phàm Tiên Sinh, ông ta sẽ biến thành Đinh Cát.
– Đối thoại tiếp với Đinh Cát, hứa giúp tìm Từ Thiết Viên 1 cái, bột đồng thường 3 cái, gỗ hắc tùng 5 cái.
– Tìm xong đưa cho ông ta được tiên thuật Tư Mã Nghi.
– Trở về tìm Hám Trạch thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu